e-hvtd v2.0 (9175)

彭祖 bành tổ
♦Tên người thượng cổ Trung Hoa, cháu của vua Chuyên Húc , tương truyền sống được bảy tám trăm năm. Vì được phong tước ở Bành Thành , nên gọi là Bành Tổ . Đời sau dùng nói ví người sống lâu. ◇Trang Tử : Mạc thọ ư thương tử, nhi Bành Tổ vi yểu , (Tề vật luận ) Không ai thọ hơn đứa trẻ chết yểu, mà ông Bành Tổ là chết non.