e-hvtd v2.0 (9175)

主事 chủ sự
♦Đứng đầu, chủ trì, trông coi một công việc gì.
♦Tên một chức quan ngày xưa.
♦Tên một chức vụ hành chánh trông coi công việc của một phòng.