e-hvtd v2.0 (9175)

幹路 cán lộ
♦Đường cái, đường chính.