e-hvtd v2.0 (9175)

平陽 bình dương
♦Chỗ bằng phẳng. ◇Tây du kí 西: Thoại thuyết Đường Tăng sư đồ tam chúng, thoát nạn tiền lai, bất nhất nhật, hành quá liễu Hoàng Phong lĩnh, tiến tây khước thị nhất mạch bình dương chi địa , , , , 西 (Đệ tam hồi) Nói về ba thầy trò Đường Tăng, thoát nạn ra đi, không đầy một ngày, đi qua khỏi núi Hoàng Phong, tiến về phương tây, một mạch đều là đất bằng phẳng.
♦Tên đất, trước là đô thành của vua Nghiêu , nay ở tỉnh Sơn Tây 西.