e-hvtd v2.0 (9175)

平衍 bình diễn
♦Bằng phẳng rộng rãi. ◇Trương Hành : Thượng bình diễn nhi khoáng đãng, hạ mông lung nhi khi khu , (Nam đô phú ).