e-hvtd v2.0 (9175)

平淡 bình đạm
♦§ Cũng viết là bình đạm .
♦Bình thường, không có gì khác lạ đặc biệt. ◇Văn Thiên Tường : Hoặc vị du Ngô Sơn như độc Thiếu Lăng thi, bình đạm kì quật, vô sở bất hữu , , (Bạt hồ cầm song thi quyển ).
♦Phẩm tính hồn hậu đạm bạc. ◇Lưu Thiệu : Thị cố quan nhân sát chất, tất tiên sát kì bình đạm, nhi hậu cầu kì thông minh , , (Nhân vật chí , Cửu trưng )..
♦Đặc chỉ phong cách văn chương, thư họa tự nhiên không gọt giũa.