e-hvtd v2.0 (9175)

平民 bình dân
♦Vốn nghĩa là người tốt lành. Sau phiếm chỉ mọi người bình thường. ◇Khang Hữu Vi : Âu Châu trung thế hữu đại tăng, quý tộc, bình dân, nô lệ chi dị, áp chế kí thậm, cố dĩ Âu nhân chi tuệ, thiên niên hắc ám, bất năng tiến hóa , , , , , , , (Đại đồng thư , Bính bộ ).
♦Yên trị trăm họ.