e-hvtd v2.0 (9175)

平權 bình quyền
♦Có quyền ngang nhau. ◎Như: nam nữ bình quyền .