e-hvtd v2.0 (9175)

平方 bình phương
♦Lũy thừa hai (một số nhân lên với chính nó). ◎Như: bình phương của 3 là 3x3 = 9.
♦Chỉ một mét vuông.