e-hvtd v2.0 (9175)

丙夜 bính dạ
♦Nửa đêm, lúc canh ba. ◇Tân Đường Thư : Trẫm tư thiên hạ sự, bính dạ bất an chẩm , (Tuần lại truyện ) Trẫm lo việc thiên hạ, nửa đêm không yên giấc.