e-hvtd v2.0 (9175)

平年 bình niên
♦Về dương lịch là năm không có ngày nhuận (tức là có 365 ngày), về âm lịch là năm không có tháng nhuận (tức là có 354 hoặc 355 ngày).
♦Năm có mức thu nhập bình thường. § Nói đối lại với phong niên hoặc hung niên .