e-hvtd v2.0 (9175)

平反 bình phản
♦Rửa sạch oan ức, đem án kiện bị xử oan khuất sửa lại cho công bình. ☆Tương tự: tuyết oan , chiêu tuyết . ◇Hán Thư : Mỗi hành huyện lục tù đồ hoàn, kì mẫu triếp vấn Bất Nghi: Hữu sở bình phản, hoạt kỉ hà nhân? , : , ? (Tuyển Bất Nghi truyện ).