e-hvtd v2.0 (9175)

平原 bình nguyên
♦Đồng bằng. ◇Vương Xán : Xuất môn vô sở kiến, Bạch cốt tế bình nguyên , (Thất ai ) Ra cửa thấy gì đâu, Xương trắng lấp đầy đồng bằng.