e-hvtd v2.0 (9175)

平仄 bình trắc
♦Tiếng có thanh bằng hay trắc trong thi phú ca từ.