e-hvtd v2.0 (9175)

平世 bình thế
♦Đời thái bình. ◇Mạnh Tử : Vũ Tắc đương bình thế, tam quá kì môn nhi bất nhập, Khổng Tử hiền chi , , (Li Lâu hạ ). § chỉ Hạ Vũ Hậu chỉ Hậu Tắc . Hai người thụ mệnh Nghiêu Thuấn trị thủy và dạy dân canh tác, được tôn là hiền thần.