e-hvtd v2.0 (9175)

世界貿易組織 thế giới mậu dịch tổ chức
♦The World Trade Organization.