e-hvtd v2.0 (9175)

巾箱本 cân sương bổn
♦Loại sách khổ nhỏ thời xưa. § Dễ bỏ trong tráp, tiện mang theo mình nên có tên như thế.