e-hvtd v2.0 (9175)

工錢 công tiền
♦Tiền trả công làm việc. ◇Văn minh tiểu sử : Mang vấn Tương Lan, nhất cộng thị đa thiểu liệu tiền, đa thiểu công tiền , , (Đệ ngũ thập ngũ hồi) Vội hỏi Tương Lan, tổng cộng bao nhiêu tiền vật liệu, bao nhiêu tiền công.