e-hvtd v2.0 (9175)

屛條 bình điều
♦Bộ tranh, thường gồm bốn hoặc tám bức. § Cũng viết là bình điều .