e-hvtd v2.0 (9175)

屏居 bính cư
♦Tránh đời, ở ẩn. ◇Sử Kí : Ngụy Kì tạ bệnh, bính cư Lam Điền nam san chi hạ sổ nguyệt, chư tân khách biện sĩ thuyết chi, mạc năng lai , , , (Ngụy Kì Vũ An Hầu truyện ) Ngụy Kì cáo bệnh rút lui về ở ẩn ở chân núi phía nam Lam Điền mấy tháng. Các tân khách biện sĩ không ai thuyết được ông trở lại.