e-hvtd v2.0 (9175)

居民 cư dân
♦Phiếm chỉ người dân ở trong một khu vực nhất định. ☆Tương tự: trú dân , trú hộ . ◇Ba Kim : Sai bất đa mỗi thiên đô phát sanh binh sĩ cân học sanh đích tiểu xung đột, náo đắc toàn thành cư dân kinh hoàng bất an , (Gia , Cửu).
♦Làm cho dân được an cư. ◇Lễ Kí : Phàm cư dân, lượng địa dĩ chế ấp, độ địa dĩ cư dân , , (Vương chế ).