e-hvtd v2.0 (9175)

居心 cư tâm
♦Lòng ở yên. ◇Lã Thị Xuân Thu : Giai hữu viễn chí, vô hữu cư tâm , (Thượng nông ).
♦Mang lòng, dụng ý, tâm địa. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Khanh cư tâm bất tịnh, nãi phục cưỡng dục chỉ uế thái thanh da? , ? (Thế thuyết tân ngữ , Ngôn ngữ ) Khanh mang lòng không thanh tịnh, lại còn cưỡng cầu muốn cặn dơ cho được thật trong sạch ư?