e-hvtd v2.0 (9175)

居家 cư gia
♦Ở nhà, nhàn cư tại gia. ◇Sử Kí : Cư Sào nhân Phạm Tăng, niên thất thập, tố cư gia, hiếu kì kế , , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Phạm Tăng người đất Cư Sào, bảy mươi tuổi, từ trước đến giờ ở nhà, thích mưu kế lạ.
♦Sinh hoạt hằng ngày ở nhà. ◇Hiếu Kinh : Cư gia lí, cố trị khả di ư quan , (Quảng dương danh chương ).
♦Nhà cửa, nhà dân ở. ◇Hậu Hán Thư : Tất thiêu cung miếu quan phủ cư gia, nhị bách lí nội vô phục kiết di , (Đổng Trác truyện ).