e-hvtd v2.0 (9175)

居官 cư quan
♦Đang làm quan, đảm nhậm chức quan. ◇Liêu trai chí dị : Cư quan liêm, đắc bổng bất trị sanh sản, tích thư doanh ốc , , (Thư si ) Làm quan thanh liêm, có bổng lộc không vụ làm giàu, chỉ chứa sách đầy nhà.