e-hvtd v2.0 (9175)

居安思危 cư an tư nguy
♦Đương lúc yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy cấp để phòng bị. ◇Tả truyện : Cư an tư nguy, tư tắc hữu bị, hữu bị vô hoạn , , (Tương Công thập nhất niên ) Đương lúc ở yên phải nghĩ đến lúc nguy cấp, nghĩ thì phải phòng bị, có phòng bị thì không lo lắng.