e-hvtd v2.0 (9175)

居奇 cư kì
♦Nhà buôn tích chứa hàng hóa để chờ dịp bán giá cao trục lợi. ◎Như: độn tích cư kì đầu cơ tích trữ.