e-hvtd v2.0 (9175)

居士 cư sĩ
♦Chỉ người ở ẩn.
♦Người tu theo Phật giáo tại gia.