e-hvtd v2.0 (9175)

居喪 cư tang
♦Đang để tang. ☆Tương tự: cư ưu , trạch ưu . ◇Hàn Dũ : Nữ tử nhị nhân, tại thất, tuy giai ấu, thị tật cư tang như thành nhân , , , (Đường cố tặng Giáng Châu thứ sử ) Hai con gái, chưa chồng, tuy đều còn nhỏ, nhưng chăm sóc người bệnh để tang như người lớn.