e-hvtd v2.0 (9175)

居停 cư đình
♦Chỗ ở trọ, chỗ nghỉ chân. ◇Hồng Thăng : Cùng đồ lưu lạc, thượng phạp cư đình , (Trường sanh điện 殿) Cùng đường lưu lạc, lại không có chỗ ở nhờ.
♦Người ở trọ. § Cũng nói là cư đình chủ nhân .