e-hvtd v2.0 (9175)

孤魂 cô hồn
♦Hồn ma cô độc. ◇Phan Nhạc : Cô hồn độc quỳnh quỳnh, An tri linh dữ vô , (Điệu vong ).
♦Tỉ dụ người không ai nương tựa giúp đỡ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nhữ đẳng tùy Lưu Bị, như cô hồn tùy quỷ nhĩ , (Đệ am thập cửu hồi).