e-hvtd v2.0 (9175)

孤掌難鳴 cô chưởng nan minh
♦Một bàn tay đơn chiếc thì vỗ không vang dội. Tỉ dụ một mình không ai giúp đỡ thì khó thành công. ◇Cung Đại Dụng : Tuy nhiên nhĩ tâm minh thánh, nhược bất thị vân đài thượng anh hùng tính lực, nhĩ độc tự cá cô chưởng nan minh , , (Thất lí than , Đệ tam chiết).