e-hvtd v2.0 (9175)

招魂 chiêu hồn
♦Gọi hồn người chết. ◇Từ Trì : Tha lai bất cập dụng Diêu Hoàng đích thân thể khứ đoái hoán nhất điệp điệp đích sao phiếu, chỉ khẩn ác trứ nhất thúc thúc chiêu hồn đích chỉ tiền, tại tha hư thiết đích linh vị tiền nhiên thiêu , , (Mẫu đan , Tam).
♦Gọi hồn người sống. ◇Đỗ Phủ : Ô hô ngũ ca hề ca chính trường, Hồn chiêu bất lai quy cố hương , (Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kì ngũ ) Hỡi ôi! bài hát thứ năm, lời hát còn dài, Hồn gọi không lại, đang mải về quê cũ.