e-hvtd v2.0 (9175)

妻兒 thê nhi
♦Vợ và con cái. ◇Bạch Cư Dị : Hoan ngu tiếp tân khách, Bão noãn cập thê nhi , (Ngẫu tác kí lãng chi ).
♦Chỉ vợ. ◇Vô danh thị : Tha thị nhĩ thê nhi chẩm phao khí? ? (Trương Hiệp trạng nguyên , Hí văn đệ ngũ tam xích ).