e-hvtd v2.0 (9175)

絲髮 ti phát
♦Tóc như tơ. Hình dung tóc mịn màng. ◇Nhạc phủ thi tập : Túc tích bất sơ đầu, ti phát bị lưỡng kiên 宿, (Thanh thương khúc từ nhất , Tí dạ ca tam ).
♦Tơ hào, mảy may. Hình dung rất nhỏ, rất ít, không chút gì cả. ◇Tăng Củng : Thường tự vị ư thánh nhân chi đạo, hữu ti phát chi kiến yên , (Thướng Âu Dương học sĩ đệ nhất thư ).
♦Chỉ sự vật rất nhỏ bé. ◇Tấn Thư : Thần thụ ân dịch thế, tư tận ti phát , (Dữu Hi truyện ).