e-hvtd v2.0 (9175)

虎落平原 hổ lạc bình nguyên
♦Cọp lạc trong đồng bằng. Tỉ dụ anh hùng hoặc người có sức mạnh rơi vào chỗ thất thế. ◇Tinh Trung Nhạc truyện : Long du thiển thủy tao hà hí, hổ lạc bình nguyên bị khuyển khi , (Đệ tứ thập hồi ) Rồng vào chỗ nước nông bị tôm bỡn, hùm sa đồng bằng bị chó nhờn.