e-hvtd v2.0 (9175)

王師 vương sư
♦Quân đội của vua. ◇Phan Úc : Đương thử chi thì, vương sư quả nhược, thiên hạ hàn tâm, mạc hữu cố chí , , , (Sách Ngụy Công cửu tích văn ).