e-hvtd v2.0 (9175)

誓師 thệ sư
♦Nguồn gốc: ◇Thư Kinh : Vũ nãi hội quần hậu, thệ ư sư viết: Tế tế hữu chúng, hàm thính trẫm mệnh , : , (Đại Vũ mô ) Vua Vũ sau khi hội họp quân đội, nói lời răn bảo với các quân sĩ rằng: Hỡi các quân sĩ đông đảo, hãy nghe mệnh lệnh của ta. § Về sau thệ sư chỉ việc quân đội trước khi xuất chinh hoặc ra trận, vị thống soái tuyên đọc lời huấn thị khích lệ ý chí chiến đấu của tướng sĩ.
♦Phiếm chỉ quần chúng tập họp trang nghiêm để bày tỏ quyết tâm hoàn thành một nhiệm vụ trọng yếu nào đó. ◇Ân Phu : Ngã môn đích ngũ nhất tế thị thệ sư lễ, Ngã môn đích thị uy thị thắng lợi đích tiền đề , (Nhất cửu nhị cửu niên ngũ nguyệt nhất nhật ).