e-hvtd v2.0 (9175)

乘龍 thừa long
♦Theo đúng thời hành động. ◇Dịch Kinh : Thì thừa lục long dĩ ngự thiên (Càn quái ) Theo thời cưỡi lên sáu con rồng giá ngự thiên nhiên.
♦Ngồi xe rồng. ◇Khuất Nguyên : Thừa long hề lân lân, cao đà hề xung thiên , (Cửu ca , Đại tư mệnh ).
♦Cưỡi rồng. ◇Tiễn đăng tân thoại : Phao lương thượng, thừa long dạ khứ bồi thiên trượng. Tụ trung tấu bãi nhất phong thư, tận dữ thương sanh trừ họa chướng , . , (Thủy cung khánh hội lục ).
♦◇Sử Kí : Hoàng Đế thải Thủ San đồng, chú đỉnh ư Kinh San hạ. Đỉnh kí thành, hữu long thùy hồ hạ nghênh Hoàng Đế. Hoàng Đế thượng kị, quần thần hậu cung tòng thượng giả thất thập dư nhân, long nãi thượng khứ , . , . , , (Phong thiện thư ). § Sau thừa long tỉ dụ thành tiên.
♦Tiếng húy chỉ vua chết. ◇Lí Mộng Dương : Tiên hoàng thừa long khứ bất phản, Bi phong thảm đạm xuy thần cực , (Tặng hà xá nhân tê chiếu nam kỉ chư trấn ).
♦Tỉ dụ lấy được chồng tài giỏi. ◇Đỗ Phủ : Môn lan đa hỉ sắc, Nữ tế cận thừa long , 婿 (Lí Giám trạch ).
♦Bốn con rồng. ◇Tả truyện : Đế tứ chi thừa long, Hà Hán các nhị, các hữu thư hùng , , (Chiêu Công nhị thập cửu niên ).