e-hvtd v2.0 (9175)

洪鈞 hồng quân
♦Chỉ trời, tạo hóa, tự nhiên. ◇Trương Hoa : Hồng quân đào vạn loại, Đại khối bẩm quần sanh , (Đáp Hà Thiệu ).
♦Tỉ dụ quyền hành quốc gia, triều chính. ◇Lí Đức Dụ : Thập niên tử điện chưởng hồng quân, Xuất nhập tam triều nhất phẩm thân 殿, (Li bình tuyền mã thượng tác ).