e-hvtd v2.0 (9175)

梅魂 mai hồn
♦Chỉ tinh thần của hoa mai. ◇Trương Dưỡng Hạo : Hương phản mai hồn xuân nhất mạch, Sầu tùng đăng ảnh dạ thiên đoan , (Khách trung trừ tịch ).