e-hvtd v2.0 (9175)

情絲 tình ti
♦Tơ tình. § Tỉ dụ cảm tình, tình thương yêu giữa trai gái với nhau. ◇Lão tàn du kí tục tập di cảo 稿: Nam nữ tương ái, bổn thị nhân tình chi chánh, bị tình ti hệ phược, dã thị hữu đích , , , (Đệ nhị hồi ).