e-hvtd v2.0 (9175)

神主 thần chủ
♦Chủ của các thần.
♦Chỉ nhân dân.
♦Bài vị (làm bằng gỗ hoặc đá) của vua đã chết. ◇Hậu Hán Thư : Đại tư đồ Đặng Vũ nhập Trường An, khiển phủ duyện phụng thập nhất đế thần chủ, nạp ư Cao Miếu , , (Quang Vũ đế kỉ thượng ).
♦Sau dân gian cũng lập bài vị như thế để cúng tế người chết. ◇Kha Đan Khâu : Nhược thị thân nương tại nhật, khởi nhẫn như thử khảng tảng, bất miễn đáo từ đường trung bái biệt thân nương thần chủ , , (Kinh thoa kí , Từ linh ).
♦Người giữ việc thờ cúng thần. ◇Huyền Trang : (Vương) ư thị sát thần chủ, trừ thần tượng, đầu Phược Sô hà (), , (Đại Đường Tây vực kí 西, Đạt ma tất thiết đế quốc ).