e-hvtd v2.0 (9175)

奔喪 bôn tang
♦Ngày xưa, người ở nước ngoài, nghe tin vua, cha mẹ hoặc bậc tôn trưởng mất, thì lo trở về lo liệu việc tang.
♦Nay thường chỉ lo đám tang cho cha mẹ. ◇Minh sử : Mẫu tốt ư gia. Tông Chu bôn tang . (Lưu Tông Chu truyện ).