e-hvtd v2.0 (9175)

期頤 kì di
♦Người sống lâu một trăm tuổi trở lên. ◇Lễ Kí : Bách niên viết kì di (Khúc lễ thượng ).