e-hvtd v2.0 (9175)

乘凉 thừa lương
♦Hóng mát, thừa lúc khí trời mát mẻ. ◇Hàn Ác : Xâm hiểu thừa lương ngẫu độc lai, Bất nhân ngư dược kiến bình khai , (Dã đường ).
♦Nghỉ ngơi ở chỗ có gió mát. ◇Đức Tường : Tân trúc tây viên tiểu thảo đường, Nhiệt thì vô xứ khả thừa lương 西, (Hạ nhật tây viên 西).