e-hvtd v2.0 (9175)

酷害 khốc hại
♦Tàn bạo. ◇Hậu Hán Thư : Bệ hạ nhược dục trừ tai chiêu chỉ, thuận thiên trí hòa, nghi sát thần hạ vưu khốc hại giả, cức gia xích truất, dĩ an lê nguyên , , , , (Lang Nghĩ truyện ).
♦Tàn hại. ◇Tấn Thư : Tuy hùng lược quá nhân, nhi hung tàn vị cách, sức phi cự gián, khốc hại triều thần , , , (Hách liên bột bột tái kí luận ).