e-hvtd v2.0 (9175)

人主 nhân chủ
♦Vua nước. § Cũng gọi là: nhân quân . ◇Đạo Đức Kinh : Dĩ đạo tá nhân chủ giả, bất dĩ binh cưỡng thiên hạ, kì sự hảo hoàn, sư chi sở xử, kinh cức sanh yên , , , , (Chương 30) Người giữ việc giúp vua, không dùng binh lực để bức thiên hạ, (vì việc như vậy) hậu quả thường quay ngược trở lại. Quân đội đóng ở đâu, gai góc mọc đầy.