e-hvtd v2.0 (9175)

道瓊工業平均指數 đạo quỳnh công nghiệp bình quân
Đạo quỳnh công nghiệp bình quân chỉ số : Dow Jones Industrial Average, DJIA.