e-hvtd v2.0 (9175)

夜遊 dạ du
♦Đi chơi ban đêm. ◇Lí Bạch : Cổ nhân bỉnh chúc dạ du (Xuân dạ yến đào lí viên tự ) Người xưa mang đuốc chơi đêm..