e-hvtd v2.0 (9175)

美國之音 mĩ quốc chi âm
♦Voice of America (VOA).